Menu
Your Cart

Reklamacje i zwroty

 Reklamacja i Zwroty!

1)Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2)Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3)Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@annarella.pl. Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem zamieszczonym na stronie Sklepu.

4)Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (tel.722164027) – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5)Zaleca się Kupującym przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

6)Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

7)W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

8)Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.

9)Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10)W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

11)Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

12)Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

13)Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.”


 Odstąpienie od umowy!

Kupujący-Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni(tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może posłużyć się wzorem, który udostępniony jest na stroni GŁÓWNEJ naszego sklepu w zakładce " Formularze ".
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru. 
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Od 1 stycznia 2021 roku to prawo przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego. 

Pozostali przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność nie będą mogli korzystać z tego uprawnienia.

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Ilekroć powyżej mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).


 Umowne prawo do wymiany towaru!

Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni (uregulowanego w § 6 Regulaminu) oraz niezależnie od prawa do reklamacji (uregulowanego w § 5 Regulaminu) Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę towaru zakupionego w Sklepie na inny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru (tzw. „wymiana umowna”). Umowna wymiana wolna jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki do i ze Sklepu. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że nie był otwarty, używany, posiada oryginalne metki oraz jest zwracany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Ponadto do wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć prawidłowo wypełniony formularz wymiany umownej, który udostępniony został na stronie głównej naszego sklepu w zakładce " Formularze ".
W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutu bezskuteczności umownej wymiany.
W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z umownej wymiany towaru zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszej wymianie towaru.

                                                                                 Gwarancja!

Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym -o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony. Termin gwarancji podany jest na opakowaniu ,chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.                                                   

Nasza strona korzysta z plików cookie zapisywanych w Twoim komputerze. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kliknij przycisk "ZGADZAM SIĘ".
Więcej informacji znajdziesz na stronie ochrona danych osobowych