§ 1 Słownik pojęć:

Sprzedawca – Anna Grzelachowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
PHU Anna Grzelachowska-"ANNARELLA COMPLEX", z siedzibą przy ul.Libelta 5c/4, 66-300 Międzyrzecz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5992882631, REGON: 081146663
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną annarella.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać oferty.
Kupujący – każdy podmiot składający ofertę w Sklepie :

-konsument, czyli osoby fizyczne dokonujące zwykłych zakupów

-przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

-osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego;

-przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności artykuły kosmetyczne.

§ 2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka towarów mogą nieznacznie różnić się od towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.

Zakres ochrony konsumenckiej zależy od statusu kupującego. Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobierasz rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie. W tym  przypadku od stycznia 2021 roku przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG w mogą korzystać ze zwiększonej ochrony ich praw, w szczególności:

  • -umowy zawierane z nimi przez sprzedających nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych(Umowy zawierane z konsumentami nie mogą zawierać postanowień, które w rażący sposób naruszają ich interesy lub są niezgodne z dobrymi obyczajami).
  • -skorzystają z szerszej ochrony, czyli sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia
  • -mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni.
Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą złożonych ofert, które zostały przyjęte przez Sprzedawcę. Informacje zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru. W celu złożenia oferty poprzez Sklep Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np.w opiniach o towarze).

§ 3 Składanie ofert

Sprzedawca umożliwia składnie ofert w następujący sposób:
1) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
2) przez telefon pod numerem 
+48722164027 lub +48605906098
3) pocztą elektroniczną e-mail na adres: 
 sklep@annarella.pl
W celu złożenia oferty poprzez serwis sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu.
Po złożeniu oferty poprzez serwis sklepu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia oferty – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy. Po złożeniu oferty przez telefon lub pocztą elektroniczną e-mail Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia oferty tą samą drogą.
Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu gdy towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu
należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania towaru.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wydaniem towaru,
2) gotówką za pobraniem w momencie odbioru towaru
3) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,
Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu) oraz w zakładce " PRZESYŁKA ".
Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).
Koszty dostawy poza granicami Polski ustalane są indywidualnie z Kupującym.

§ 4 Realizacja umowy sprzedaży - Płatności

Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w tym numeru telefonu). W przypadku umów sprzedaży towarów kosmetycznych o wartości powyżej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) warunkiem realizacji umowy może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości 80 % wartości towaru. Sprzedawca wysyła towar niezwłocznie po przyjęciu oferty złożonej przez Kupującego. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem Umowa sprzedaży realizowana jest w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Opis każdego towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę.
Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 2-3 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.
Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00. Firmy kurierskie dostarczają paczki dwukrotnie,
a następnie paczka jest do odebrania w siedzibie firmy kurierskiej lub w punkcie Parcel Shop przez kolejne 10 dni.
Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie,  że w godzinach od 9,00 do 17,00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.
Doręczoną paczkę za pobraniem można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.
W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego,  Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest dowód sprzedaży - rachunek, PARAGON FISKALNY, który Kupujący
otrzymuje wraz z towarem lub w od zielnej przesyłce. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący zobowiązany jest ją sprawdzić, obejrzeć (na podstawie art.545§ 2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

§ 5 Reklamacja i gwarancja

Konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@annarella.pl . Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem, który udostępniony został na stronie GŁÓWNEJ naszego sklepu w zakładce " Formularze ".
Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie co najmniej danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży nie będą rozpatrywane.
Zaleca się Kupującym przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Kupujący-Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni(tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może posłużyć się wzorem, który udostępniony jest na stroni GŁÓWNEJ naszego sklepu w zakładce " Formularze ".
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru. 
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Od 1 stycznia 2021 roku to prawo przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które zawrą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego. 

Pozostali przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność nie będą mogli korzystać z tego uprawnienia.

W razie odstąpienia od umowy ,umowa jest uważana za niezawartą.


§ 7 Umowne prawo do wymiany towaru

Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni (uregulowanego w § 6 Regulaminu) oraz niezależnie od prawa do reklamacji (uregulowanego w § 5 Regulaminu) Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę towaru zakupionego w Sklepie na inny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru (tzw. „wymiana umowna”). Umowna wymiana wolna jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki do i ze Sklepu. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że nie był otwarty, używany, posiada oryginalne metki oraz jest zwracany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Ponadto do wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć prawidłowo wypełniony formularz wymiany umownej, który udostępniony został na stronie głównej naszego sklepu w zakładce " Formularze ".
W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutu bezskuteczności umownej wymiany.
W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z umownej wymiany towaru zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszej wymianie towaru.

§ 8 Ochrona danych osobowych i prywatności

1.Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:  
PHU ANNARELLA COMPLEX
ANNA GRZELACHOWSKA
Ul. Libelta 5c/4
66-300 MIĘDZYRZECZ
woj.lubuskie, adres e-mail sklep@annarella.pl;tel. 722164027
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 599-288-26-31 REGON: 081146663
2.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3.   Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach: 
(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w annarella.pl w celu zakupu wybranych produktów w sklepie, za pośrednictwem strony internetowej www.annarella.pl oraz aplikacji mobilnej annarella.pl.;
(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep;
(3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu ;
(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń ;
(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
4.    Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
5.    Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
6.    Odbiorcami danych osobowych będą:
(1) administrator dane osobowe  przetwarza wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
- dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,
- dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zaleznie od tego, który jest dłuższy;
- adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili- po tym okresie są usuwane.
(2) W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów DHL, Poczta Polska, InPOST,Ruch,Dotpay. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do ww podmiotów  w celach realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@annarella.pl.
(3) Dotpay -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

(4) podmioty zapewniające hosting portalu;

(5) podmiot zajmujący się bezpieczeństwem informatycznym portalu.

§ 8 Regulaminu obowiązuje od dnia 25/05/2018r.


§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu annarella.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje od dnia 25-12-2014r.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 pkt 3 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
3) dołączenie do przesyłki z Towarem dowodu zakupu.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu.
Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Płatności i Wysyłka:

Płatność Online - za pomocą systemu szybkich i bezpiecznych płatności Dotpay


Uwaga!

Wybierając ten kanał Państwa pieniądze są księgowane na naszym koncie w kilka chwil po zapłacie, więc niezwłocznie możemy przystąpić do realizacji zamówienia! Cała operacja płatności odbywa się w sposób automatyczny (wystarczy postępować zgodnie z wytycznymi) i zajmuje klika chwil. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
Wybierając Płątność Dotpay można zapłacić: za pomocą kart kredytowych : VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB, Maestro, Visa Electron
Przelew Transferowy:
Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku, nazwy sklepu ani innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty:
Mtransfer, Płacę z Inteligo, Przelew z BPH , Przelew24, MultiTransfer, Płać z Nordea, Płać z ING, Millennium - Płatności internetowe, Płacę z Alior Bankiem, Pekao24 Przelew, Płacę z Citi Handlowy, iPKO, PayWay Toyota, Płać z BOŚ, MeritumBank Przelew, R-Przelew


Przelewy z każdego innego banku:

Wystarczy wpisać dane do przelewu zgodnie z wytycznymi podanymi przez Dotpay podczas realizowania płatności.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewami przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
Klient może dokonać płatności za zamówione towary przelewem na rachunek bankowy lub za pomocą płatności elektronicznych.


PŁATNOŚĆ PRZELEWEM :

Konto złotówkowe (PLN)

     

18 1020 2036 0000 0102 0074 8863

Konto walutowe (EUR)


47 1090 1593 0000 0001 3312 9445Dane Firmy niezbędne do dokonania przelewu:

PHU "ANNARELLA COMPLEX"
Anna GrzelachowskaUl.Libelta 5c/4
66-300 Międzyrzecz
woj.Lubuskie

PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM:

Opłaty za zamówione towary dokonujesz w momencie doręczenia paczki przez Kuriera bądź listonosza.

Kwota pobrania podana jest na paczce.


Zamówienia telefoniczne

Poza zamówieniami na naszym sklepie internetowym jest także możliwość złożenia zamówienia przez telefon.
Zdajemy sobie sprawę jak w tych czasach ciężko znaleźć chwilkę czasu wolnego, dlatego w godzinach:
Pn-Pt 8:00 - 18:00
Sobota 8;00 - 14.00

Czekamy na Ciebie.

Masz do nas pytania? a może jakieś wątpliwości?
Zadzwoń teraz na nr:


 +48722164027
lub
 +48605906098


Do zamówienia telefonicznego przygotuj takie informację jak:
dane do wysyłki (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu), zamawiany produkt (nazwa lub id, ilość sztuk, cechy szczególne jeżeli występują)
preferowany sposób wysyłki i zapłaty,
opcjonalnie dane do rachunku (imię,nazwisko lub nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu)


Ceny artykułów podane w sklepie są cenami BRUTTO. Zawierają zatem podatek VAT.

Do każdego zakupionego art.dołączamy rachunek - PARAGON FISKALNY.

Opinie naszych Klientów