Menu
Your Cart

Formularze

Reklamacja i gwarancja!

Konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną e-mail na adres:  sklep@annarella.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem,który udostępniony został poniżej.
Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie co najmniej danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. Zaleca się Kupującym przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Formularz: REKLAMACJA TOWARU


Odstąpienie od umowy!

Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może posłużyć się wzorem ,który udostępniony został poniżej.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
  4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
  7. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
W razie odstąpienia od umowy ,umowa jest uważana za niezawartą,a Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Formularz: ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROT TOWARU


Umowne prawo do wymiany towaru!

Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni (uregulowanego w § 6 Regulaminu) oraz niezależnie od prawa do reklamacji (uregulowanego w § 5 Regulaminu)  Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę towaru zakupionego w Sklepie na inny w terminie 14dni od dnia wydania towaru (tzw. „Wymiana Umowna”). Umowna wymiana wolna jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki do i ze Sklepu. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że nie był otwarty, używany, posiada oryginalne metki oraz jest zwracany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Ponadto do wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć prawidłowo wypełniony formularz wymiany umownej,który udostępniony został poniżej.W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego,Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutu bezskuteczności umownej wymiany.W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z umownej wymiany towaru zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszej wymianie towaru.

Formularz: UMOWNA WYMIANA TOWARU

Nasza strona korzysta z plików cookie zapisywanych w Twoim komputerze. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kliknij przycisk "ZGADZAM SIĘ".
Więcej informacji znajdziesz na stronie ochrona danych osobowych