Reklamacja i Zwroty!

Konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. W przypadku zakupu towaru przez Internet, Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji przez stronę internetową www.annarell.pl i dostarczenia uszkodzonego artykułu do sprzedającego na własny koszt.
Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@annarella.pl . Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem, który udostępniony został na stronie GŁÓWNEJ naszego sklepu w zakładce " FORMULARZE ".
Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie co najmniej danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży nie będą rozpatrywane.
Zaleca się Kupującym przesyłanie reklamowanych towarów o dużej wadze lub gabarytach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 Odstąpienie od umowy!

Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru 
(tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może posłużyć się wzorem, który udostępniony jest na stroni GŁÓWNEJ naszego sklepu w zakładce " FORMULARZE ".
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany  przez Sprzedawcę.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

 Umowne prawo do wymiany towaru!

Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni (uregulowanego w § 6 Regulaminu) oraz niezależnie od prawa do reklamacji (uregulowanego w § 5 Regulaminu) Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę towaru zakupionego w Sklepie na inny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru (tzw. „wymiana umowna”). Umowna wymiana wolna jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki do i ze Sklepu. Towar może zostać wymieniony pod warunkiem, że nie był otwarty, używany, posiada oryginalne metki oraz jest zwracany w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Ponadto do wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć prawidłowo wypełniony formularz wymiany umownej, który udostępniony został na stronie głównej naszego sklepu w zakładce " FORMULARZE ".
W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutu bezskuteczności umownej wymiany.
W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z umownej wymiany towaru zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszej wymianie towaru.

                                                                                 Gwarancja!

Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym -o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony. Termin gwarancji podany jest na opakowaniu ,chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.                                                   

Opinie naszych Klientów